O projekte


Názov projektu: Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu:1/1/2013-31/12/2015
ITMS Kód: 26110230081
Celkové oprávnené výdavky projektu: 514 212,19 eur
Požadovaná výška NFP: 521 567,79 eur

Strategickým cieľom projektu je komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na FSŠ UKF s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti. Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

va

 

Komentáre sú uzavreté.