Prečo práve Fakulta stredoeurópskych štúdií??

 • Prejdi našou stránkou!
 • Dozvieš sa to najdôležitejšie o našej fakulte.
 • Texty budú krátke, sľubujeme.

Katedry & ústavy

Možeš študovať na uvedených odborných pracoviskách fakulty

iconnn
Katedra cestovného ruchu

Zabezpečuje prípravu kvalifikovaných odborníkov pre cestovný ruch so zameraním na národnostne zmiešané prostredie stredoeurópskeho regiónu.

iconnn
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov, hungarológov, ale aj ugrofínske štúdiá, a tiež doktorandské štúdium teórie vyučovania maďarského jazyka.

iconnn
Ústav pre vzdelávanie pedagógov

Zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov pre materské školy, pre prvý stupeň základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj výučbu disciplín všeobecného pedagogicko-psychologického základu a výchovných predmetov.

iconnn
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Do centra vedeckovýskumnej činnosti sa dostávajú otázky fundamentu existencie národných spoločenstiev, faktora kultúry v procesoch ich pretrvávania a rozvoja sociálneho bytia, ako aj špecifická problematika národnostných kultúr v stredoeurópskom regióne.

O NÁS

POSLANIE FAKULTY

profile pic
Žofia Bárcziová, dekanka FSŠ
EST 2004

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia. Základným poslaním fakulty je poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj praktické skúseností a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. V súlade s uvedeným cieľom fakulta pripravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

ĎALEJ NA NAŠU STRÁNKU

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH ČÍSEL

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
ŠTUDENTOV
POČÍTAČOV NA FAKULTE
KNIŽNÝCH DIELOV V KNIŽNICI

OSOBITOSTI FAKULTY

ATMOSFÉRA

Príjemná rodinná atmosféra umožňuje individuálny prístup k študentom.

PRAX

Dôraz na prepojenie teórie s praxou, úzka spolupráca s verejnými školami i tretím sektorom.

Medzinárodný multilingválny priestor

Posilňovanie interkultúrneho a multikultúrneho vzdelávania ponukou výučby v regionálnych i svetových jazykoch, prednáškami významných zahraničných odborníkov.

NNIEKOĽKO DÔVODOV, PRE KTORÉ SA

OPLATÍ U NÁS ŠTUDOVAŤ

+
Sídlo – druhé najväčšie univerzitné mesto Slovenska
+
Vynikajúca infraštruktúra, dobré materiálno-technické vybavenie učebných priestorov
+
Podpora talentovaných a ambicióznych študentov
+
V hodnotení ARRA sme dosiahli tretie miesto. Prejsť na stránku »
+
Bezprostredný vzťah študent - pedagóg, rodinná atmosféra
+
Profesijne orientované študijné programy, dôraz na prepojenie teórie a praxe

NESTAČÍ? POZRI SI AJ INÉ NÁZORY!

ĎALEJ NA VIDEÁ

LEGITIMITU NÁM DÁVAJÚ NAŠI BÝVALÍ ŠTUDENTI

NÁZORY ALUMNI

 • "V ceste za svojimi cieľmi som sa u pedagógov stretla s pochopením, pomocou i radou, nazvala by som to akousi ľudskosťou, na ktorú už v dnešnej dobe čas neostáva. Pedagógmi som bola vedená k tomu, že ak človek niečo naozaj chce dosiahnuť a robí preto všetko, žiaden cieľ neostáva nereálny, podľa čoho som sa riadila nielen v škole, ale i dnes. A hoci nie všetky momenty na akademickej pôde boli úplne ideálne, som rada a zároveň hrdá, že som práve absolventkou FSŠ UKF v Nitre."

  ELIŠKA GUNIŠOVÁ BÝVALÁ ŠTUDENTKA
 • "Počas piatich rokov štúdia sme, samozrejme, mali možnosť zúčastniť sa študijného pobytu v zahraničí, na fakulte sa organizovalo množstvo konferencií, účasť na nich nám vždy zabezpečila množstvo nových a podnetných informácií. Okrem štúdia sa organizovali aj rôzne aktivity, ktoré pomáhali stmeľovať kolektív."

  LENKA OTRUBOVÁ BÝVALÁ ŠTUDENTKA
 • "Myslím si, že to bol dobrý tréning na budúce zamestnanie, v ktorom tiež človek zažíva náročné aj menej náročné obdobia. Počas piatich rokov v Nitre som sa toho veľa naučila. Niektoré poznatky sa dali využiť v práci, iné v bežnom živote. Mnohé sme nezískali učením, ale skúsenosťami, a možno práve tie si pamätáme najlepšie."

  DARINA PUCHOŇOVÁ BÝVALÁ ŠTUDENTKA

Predstavujeme vám Fakultu stredoeurópskych štúdií

Predchádzajúce informácie by sme chceli ilustrovat aj pomocou krátkeho filmu. Pozri sa, v akom prostredí prebieha výučba!

AKO SA K NÁM PRIHLÁSIŤ?

ONLINE PRIHLÁŠKA OFFLINE NÁVOD ZÁSADY P.K.